průmysl | 3. 10. 2018

Dodavatelé a subdodavatelé v automobilovém průmyslu v České republice a na Slovensku

Automobilový průmysl patří tradičně mezi klíčová odvětví české a slovenské ekonomiky. Česká průmyslová tradice, která vznikala již v době Rakouska‑Uherska, determinovala i význam automobilového průmyslu v Československu a ještě později v České republice. V době před 1. světovou válkou, a hlavně právě v době meziválečného samostatného Československa, byl logickým vyústěním velký rozvoj tohoto průmyslu na našem území, reprezentovaný značkami jako Laurin & Klement (později Škoda), Aero, Tatra atd. V dobách komunistické vlády ztrácel český automobilový průmysl svůj inovační potenciál, a docházelo k přesunům výrobních kapacit na Slovensko. Díky řízeným dodávkám pro státy RVHP se alokoval v tomto odvětví značný počet dodavatelů, a samozřejmě pracovníků, což vytvořilo předpoklady pro pokračování tradice výroby aut i po roce 1989.

Dnešní automobilový průmysl disponuje řadou specifik, která ho odlišují od jiných odvětví a předurčují jeho potřeby. Typickými znaky tohoto odvětví jsou stabilní vertikální dodavatelsko‑odběratelský řetězec, silná pozice automobilek (OEM = Original Equipment Manufacturer) a Tier 1 dodavatelů (přímo dodávajících OEM) vůči ostatním subdodavatelům (TIER 2, 3 a další), řízení zásob „just‑in‑time“, cyklický charakter odvětví či vysoké výdaje na výzkum, vývoj a inovace.

Význam automobilového odvětví pro Českou republiku a Slovenskou republiku je značný, ať již z pohledu ekonomického výkonu nebo z hlediska pracovního trhu, kdy představuje jednoho z hlavních zaměstnavatelů v průmyslu. S přírůstkem pracovníků do nově otevřených výrobních závodů přicházeli také dodavatelé a subdodavatelé, kteří za nárůstem pracovníků viděli zejména zvýšení produkce a tím i potřeby součástek. Právě přesun subdodavatelských podniků má největší podíl na zvýšení počtu zaměstnanců automobilového průmyslu. Na jednoho pracovníka automobilového závodu v České republice připadají dva pracovníci z dodavatelského sektoru. V uplynulém roce zvýšily dodavatelské a subdodavatelské firmy v automobilovém průmyslu tržby o 3,4 % a celkem se na tržbách podílely ze 44,5 %. Úloha dodavatelů a subdodavatelů je klíčová pro úspěšnost automobilového průmyslu, neboť oni nesou největší břímě snižování nákladů a silný tlak na zvyšování produktivity, jakož i na inovace a výzkum a vývoj.

V České republice mají své továrny automobilky Škoda, konsorcium TPCA, a Hyundai. Ve Slovenské republice mají své továrny Kia, Volkswagen a koncern PSA. V druhé půlce tohoto roku se očekává spuštění výroby v automobilce Jaguar Land Rover, která postavila závod poblíž Nitry. Očekává se, že v tomto roce automobilky České republiky a Slovenské republiky vyprodukují přibližně 2,8 % světové produkce. Přehled produkce jednotlivých kontinentů v uplynulé dekádě přibližuje následující tabulka.

Produkce automobilů v milionech kusu v letech 2006–2017 (Zdroj: OICA

Do automobilového průmyslu ovšem nepatří pouze výroba osobních automobilů, ale také nákladních a speciálních aut, motorů, přívěsů, karoserií nebo dílů. Nákladní automobily jsou historicky spjaty se značkami Tatra a Avia, nelze opomíjet ani výrobu traktorů značky ZETOR. Na výrobu autobusů se orientují společnosti Iveco (dříve Karosa) a SOR. Do výroby motorových vozidel také spadá výroba přívěsů a návěsů, v této oblasti patří mezi nejvýznamnější podniky PANAV a Schwarzmüller.

Je nutno zdůraznit, že automobilový průmysl, a zejména výroba automobilů je na cestě k průmyslu 4.0 nejdále ze všech průmyslových odvětví. Komplexní řetězce tvorby hodnot, výroba na principu just‑in‑time a síťově propojená výroba vyžadují inteligentní součásti, vhodnou manipulační techniku a přizpůsobivá integrovaná řešení tvořená pneuma­tickými, elektrickými nebo smíšenými technologiemi. Právě tyto zvládnuté výrobní, dodavatelské a logistické procesy přispívají ke zvýšené produktivitě tohoto odvětví, jakož jsou i akcelerátorem hrubého domácího produktu v obou zemích.

Právě v dnešní době automobilový průmysl prochází řadou velkých změn, které mají ambici výrazně proměnit celý sektor. A to nejen v technických novinkách na samot­ných automobilech, ale i v procesu výroby a v obchodním modelu. K hlavním trendům patří pokračující tlak automo­bilek na snižování nákladů a zvyšování efektivity výroby ve vlastních továrnách i u dodavatelů. Do budoucna tak cesta k úspěchu povede přes diverzifikované portfolio produktů, globálních trhů a investic do vývoje a inovací.

Dalším faktorem, který bezesporu ovlivňuje a v budoucnu i nadále ovlivní automobilový průmysl, je pokračující zpřís­ňování ekologických požadavků (na vypouštění CO2) a bez­pečnostních standardů (požadavky na airbagy, systémy ESP (elektronická kontrola stability vozu pro vyrovnávání smyku) a e‑call, snižování spotřeby aj. Samostatnou kapi­tolu tvoří nové pohony, kde prim hraje elektromobilita. Rozvíjí se však i pohony na CNG či vodík. Uživatelsky nejzají­mavější inovace pak probíhají v propojování aut s mobilními telefony a v systémech autonomního řízení.


Nejen zde očekávané technologické trendy výroby, vývoje, inovací a výzvy automobilového průmyslu budou diskutovány na již 15. ročníku odborné konference na téma Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě, která se koná 24. října 2018 v Brně v kon­gresovém centru hotelu Holiday Inn Brno. Odborné časopisy Automobil Industry, Plastic Production a EEM se staly mediálními partnery.


Ing. Petr Mandelík, Ph.D.,doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
www.konference.org