Vývoj elektroniky | 18. 2. 2021

Výzva k vyjádření zájmu o účast v mezinárodních projektech IPCEI v oblasti mikroelektroniky a konektivity

Hledáme významné inovační projekty v oblasti designu procesorů a čipů pro umělou inteligenci (AI), designu čipů pro komunikaci (5G, 6G a dalších) a konektivitu, rozvoje a výroby těchto čipů v Evropě, pokročilých technologií pouzdření pro heterogenní integraci a polovodičových substrátů pro radiofrekvenční a výkonová zařízení, které pomohou obnovit kapacitu v oblastech, ve kterých je Evropa silně závislá na dovozu surovin a technologií a zajistí konkurenceschopnost průmyslu EU na světových trzích.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje prostředí pro tyto oblasti pomocí intenzivní mezinárodní spolupráce v rámci tzv. Významných projektů společného evropského zájmu (IPCEI – Important Projects of Common European Interest).

Nový koncept Evropské komise IPCEI umožňuje podpořit vybrané projekty od aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací až po první průmyslové nasazení. Prvním průmyslovým nasazením se rozumí činnosti, které zahrnují přechod od pilotního provozu k provozu většího rozsahu, nikoli však sériová výroba. Dále lze podpořit infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí, energetiky a dopravy. Záměrem je podpořit výzkumnou a výrobní spolupráci v rámci Evropské unie.

Tato výzva má identifikovat podniky a projekty, které se zabývají mikroelektronikou a konektivitou. Může jít o projekty oblasti digitalizace pokrývající zpracovávání dat, komunikaci, multifunkční integraci, či „zelené“ jako nízkoenergetický computing, výkonová elektronika pro baterie/elektromobilitu, udržitelná elektronika (recyklovatelná, biologicky odbouratelná. Při posuzování podaných projektových přihlášek budeme sledovat, jak projekty plní kritérii IPCEI, nakolik jsou inovativní, o jak velkou podporu usilují a jakou měrou se zapojí do mezinárodní spolupráce. Úspěšné žadatele vyzveme, aby ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravili plné projektové žádosti v souladu s požadavky a pokyny Evropské komise. O schválení a výši případné dotace rozhodne Evropská komise, která vyhodnotí každý projekt.

Během přípravy a schvalování IPCEI musí vybrané české společnosti spolupracovat s ostatními účastníky projektu na přípravě společného dokumentu, který bude popisovat kooperaci mezi jednotlivými účastníky a využití vzniklého know-how. Tento společný dokument podléhá schválení Evropské komise.

 

Výzva je otevřena pro společnosti se sídlem v České republice, které:

  • Nejsou v obtížích ve smyslu pokynů Evropské komise o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (bod 2.2) v době, kdy je přijímáno rozhodnutí o podpoře.
  • Nepodléhají navrácení podpory považované za protiprávní a neslučitelnou v rozhodnutí Evropské komise.
  • Nebyl na něho vydán inkasní příkaz.
  • Dodržely povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku – tzv. “Veřejný rejstřík”.

 

Projekt může získat finanční podporu za předpokladu, že předmět projektu splňuje kritéria stanovená v bodě 3 sdělení Evropské komise (EK 2014 / C 188/02). Jde především o tato kritéria:

  • Projekt musí být buď vysoce inovativní a jít nad rámec současných technologií nebo musí výrazně přispívat k naplňování strategie Unie v oblasti životního prostředí, energetiky či dopravy (viz bod odstavec 14, 15, 21, 22,23 sdělení EK).
  • Projekt musí být realizován ve spolupráci s minimálně jedním zahraničním partnerem, který se účastní stejného IPCEI (viz odstavec 13, 16 sdělení EK).
  • Projekt musí být spolufinancován žádající organizací. Projekt může být dále spolufinancován z jiných evropských nebo národních fondů (viz odstavec 18 sdělení EK).
  • Projekt musí mít velmi vysoké technologické nebo finanční riziko, které musí být podrobně vysvětleno (viz odstavec 24 sdělení EK).
  • Musí jít o projekt velkého rozsahu s rozpočtem řádech milionů € (viz odstavec 24 sdělení EK).
  • Žádající společnost se musí zavázat šířit znalosti získané díky přidělené podpoře nejen mezi svými zákazníky a partnery, ale i po celé Evropské unii. Chráněné duševní vlastnictví bude šířeno za spravedlivých, rozumných a nediskriminačních podmínek (viz odstavec 17 sdělení EK).

 

Popis projektu a další navazující dokumenty jsou v angličtině. V angličtině mohou také probíhat následná jednání. Podniky se schválenými projekty mohou být vyzvány k účasti na koordinačních schůzkách, které se mohou konat v Bruselu nebo jiných městech Evropské unie.

 

Podání projektu na základě této výzvy nezajišťuje přímý přístup k financování, umožňuje kvalifikovat se jako významný projekt společného evropského zájmu s následným získáním podpory až 100 % způsobilých nákladů (viz. odstavec 31 sdělení EK). V současné době se IPCEI v oblasti mikroelektroniky a konektivity teprve připravuje na evropské úrovni. Jeho vyhlášení se předpokládá na začátku roku 2021. Další postup bude rozhodnut na základě společného jednání členských zemí.

 

Máte zájem zapojit se?

Projektové přihlášky, skládající se z popisu projektu v níže uvedeném formuláři (Excel), a z krycího listu s podpisem osoby oprávněné jednat za společnost (pdf), zasílejte elektronicky na emailovou adresu IPCEI-ME-prihlasky@mpo.cz do 4. 3. 2021 do 24:00.  Pro názvy souborů použijte následující strukturu:

NazevOrganizace_IPCEI-ME_Kryci_list.pdf

NazevOrganizace_IPCEI-ME_Popis_popis.xlsx.

 

K problematice IPCEI připravujeme informační videoseminář, který se bude konat dne 18. 2. 2021 od 13 hodin. Nahlášení účasti na semináři a případné dotazy zasílejte na IPCEI-ME@mpo.cz

 

Další dokumenty týkající se problematiky IPCEI (v angličtině):

 

Přílohy ke stažení


www.mpo.cz